Kim jest adwokat kościelny a kim adwokat rotalny? | Adwokatkoscielny.pl

Kim jest adwokat kościelny, kim adwokat rotalny?

Adwokat kościelny to prawnik, zazwyczaj kanonista - posiadający wiedzę w zakresie prawa kanonicznego (kościelnego) i uprawnienia nadane przez władzę kościelną, by wykonywać zawody prawnicze na forum Kościoła katolickiego, m. in. może reprezentować i bronić strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Studia, jakie musi ukończyć adwokat kościelny

Warto wiedzieć, że adwokatem kościelnym nie może być osoba, która nie ukończyła odrębnych studiów z zakresu prawa kanonicznego i nie posiada uprawnień nadanych przez władzę kościelną. A zatem nie każdy adwokat, choćby po ukończonej aplikacji i wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej, może reprezentować Państwa przed sądem kościelnym. Taki adwokat, nawet jeśli posiada wiedzę o procesie, zazwyczaj nie posiada niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Co więcej może zaszkodzić, jeżeli będzie starał się przenosić swoje doświadczenie z procesów rozwodowych na grunt procesu kanonicznego.

Kim jest adwokat rotalny?

Adwokat rotalny to również adwokat kościelny, który na podstawie odrębnych przepisów może zostać wpisany na listę adwokatów Roty Rzymskiej. Wymogiem jest posiadanie doktoratu z prawa kanonicznego i pomyślne ukończenie kilkuletniego Studium Rotalnego, co dopiero uprawnia do otrzymania dyplomu adwokata rotalnego. Znaczącym jest, że tylko adwokat rotalny może występować w roli obrońcy przed sądem Roty Rzymskiej, najwyższej instancji odwoławczej w procesach o nieważność małżeństwa. Warto dodać, że występując przed sądem Roty Rzymskiej udział adwokata jest obligatoryjny, inaczej niż w sądach na szczeblu diecezjalnym.

Skontaktuj się z nami