Kim jest adwokat kościelny a kim adwokat rotalny? | Adwokatkoscielny.pl

Kim jest adwokat kościelny, kim adwokat rotalny?

Adwokat kościelny to prawnik, zazwyczaj kanonista (absolwent prawa kanonicznego lub skądinąd znawca prawa kościelnego) posiadający uprawnienia nadane przez władzę kościelną, by wykonywać zawody prawnicze na forum Kościoła katolickiego. Adwokat kościelny m. in. może doradzać fachową wiedzą i bronić interesu strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Adwokat kościelny może być zarazem pełnomocnikiem strony, czyli podejmować w imieniu reprezentowanego formalne czynności procesowe. Pozycja adwokata kościelnego, który jednocześnie łączy w swojej osobie funkcje obrońcy (adwokata) i pełnomocnika, podobna jest do pozycji adwokata występującego przed sądami państwowymi.

Studia, jakie musi ukończyć adwokat kościelny

Warto wiedzieć, że adwokatem kościelnym nie może być osoba, która nie ukończyła odrębnych studiów z zakresu prawa kanonicznego i nie posiada uprawnień nadanych przez władzę kościelną. A zatem nie każdy adwokat, choćby po ukończonej aplikacji i wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej, może reprezentować Państwa przed sądem kościelnym. Taki adwokat, nawet jeśli posiada wiedzę o procesie, zazwyczaj nie posiada niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Co więcej, może zaszkodzić, jeżeli będzie starał się przenosić swoje doświadczenie z procesów rozwodowych na grunt procesu kanonicznego.

Wymogi, jakie musi spełniać adwokat kościelny

Kodeks Prawa Kanoniczego stawia konkretne wymagania osobie, która chce zostać adwokatem kościelnym. Po pierwsze adwokat kościelny winien być nienaruszonej sławy, inaczej cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Po drugie powinien być katolikiem. Ponadto adwokat kościelny by móc występować przed sądem kościelnym, musi uzyskać zatwierdzenie biskupa, któremu dany sąd podlega. Wreszcie kodeks wymaga od adwokata kościelnego by był doktorem prawa kanonicznego lub prawdziwie biegłym w tej dziedzinie.

Kim jest adwokat rotalny?

Adwokat rotalny, inaczej adwokat Roty Rzymskiej, to również adwokat kościelny, który na podstawie odrębnych przepisów może zostać wpisany na listę adwokatów Roty Rzymskiej. Aby otrzymać taki wpis, koniecznym jest posiadanie doktoratu z prawa kanonicznego i pomyślne ukończenie kilkuletniego Studium Rotalnego. Spełnienie tych wymogów uprawnia dopiero do otrzymania dyplomu adwokata rotalnego. Znaczącym jest, że tylko adwokat rotalny może występować w roli obrońcy przed sądem Roty Rzymskiej. Warto wiedzieć, że Trybunał Roty Rzymskiej jest najwyższą instancją odwoławczą w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Należy dodać, że występując przed sądem Roty Rzymskiej udział adwokata jest obligatoryjny, inaczej niż w sądach na szczeblu diecezjalnym.

Skontaktuj się z nami