Jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa? | Adwokatkoscielny.pl

Jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa?

O nieważności umowy zawartej między małżonkami przed ołtarzem może stwierdzić wyłącznie odpowiednia władza kościelna. Tego rodzaju sprawy rozpatrują sądy kościelne ustanawiane dla poszczególnych diecezji.

Pierwszy krok w uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa

Chcąc uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa powinni Państwo rozpocząć proces przed właściwym sądem kościelnym. W tym celu należy złożyć do danego sądu pismo zatytułowane prośba lub skarga powodowa (odpowiednik pozwu). Pismo to musi spełniać wymogi formalne (wskazanie kogo i o co Państwo proszą, uzasadnienie, podpis, data) i merytoryczne (uzasadnienie wskazujące na przyczyny nieważności małżeństwa) oraz powinno wskazywać środki dowodowe, którymi potwierdzicie stawiane przez Państwa tezy w piśmie.

Decyzja po złożeniu pisma o przyjęciu lub odrzuceniu pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Po złożeniu pisma otrzymają Państwo z sądu dekret potwierdzający, że sprawa zostanie przyjęta i rozpatrzona (jeżeli sąd uzna, że istnieją podstawy do rozpatrzenia), lub decyzję odmowną (w przypadku braku przesłanek za nieważnością małżeństwa). Wskazane jest, aby do procesu odpowiednio się przygotować. PROCES kończy się wydaniem wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa lub wyrokiem potwierdzającym ważność złożonej przysięgi małżeńskiej.

Skontaktuj się z nami