Pozew o unieważnienie małżeństwa - stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
zobacz schemat

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego - proces

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa można przedstawić według kodeksowo przyjętego schematu. Dla przybliżenia standardowego przebiegu postępowania przed sądem kościelnym poniżej przygotowaliśmy przekrój poszczególnych etapów procesowych. Wieloletnie doświadczenie zespołu adwokatów kościelnych Kancelarii Salomon nakazuje jednak traktować każdy proces indywidualnie, dostosowując odpowiednie środki i narzędzia prawne do okoliczności oraz sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie procesu, a które nie mieszczą się w przyjętym szablonie.

tagi: pozew o unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa kościelnego, unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie ślubu kościelnego 2019

1
Konsultacja z adwokatem kościelnym
2
Skarga powodowa
3
Środki dowodowe
4
Publikacja akt
5
Dyskusja sprawy
6
Wyrok

1 Konsultacja z adwokatem kościelnym

Celem pierwszej konsultacji z adwokatem kościelnym jest analiza stanu faktycznego, czyli badanie relacji zachodzącej między małżonkami, w kierunku weryfikacji czy zachodzą podstawy (przesłanki) mogące stanowić o nieważności zawartego małżeństwa. Na tym etapie możliwe jest ustalenie czy rozpoczęcie procesu w konkretnym przypadku w ogóle jest zasadne. W trakcie konsultacji można również uzyskać informacje o przebiegu i specyfice procesu o nieważność małżeństwa, dowiedzieć się, jakie są związane z tym koszty (procesowe i pozaprocesowe) oraz przybliżony czas trwania procesu. Zadaniem adwokata jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości jakie mogą być związane z procesem.

2 Skarga powodowa

Kolejnym etapem jest przygotowanie procesu i wprowadzenie sprawy do sądu przez złożenie odpowiedniego pisma (skarga powodowa). W tym miejscu należy określić, który sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy. Kluczowym będzie dobranie najtrafniejszych tytułów (przesłanek) stanowiących o ewentualnej nieważności małżeństwa oraz ich rzeczowe uzasadnienie zawarte w piśmie skargowym (odpowiednik pozwu). Zadaniem adwokata jest również pomoc w doborze i zgromadzeniu materiału dowodowego, m. in. poprzez dobór odpowiednich świadków oraz dokumentów, które potwierdzą przyczyny nieważności małżeństwa. Jest to dość istotny, ale też czasochłonny etap, którego następstwem może być przyjęcie lub odrzucenie przez sąd kościelny prośby o rozpatrzenie nieważności małżeństwa.

3 Środki dowodowe

Jest to stadium procesu, w trakcie którego gromadzony zostaje materiał dowodowy. Nie bez przyczyny przez niektórych kanonistów nazywany „sercem procesu”, ponieważ w dużej mierze stanowi o podstawie przyszłego wyroku. W tym miejscu należy podkreślić specyfikę procesu o nieważność małżeństwa. W sądzie kościelnym brak jest sali rozpraw, dobrze znanej stronom z sądów powszechnych. Małżonkowie ani wobec siebie, ani świadkowie wobec stron, nie są bezpośrednio konfrontowani. Przesłuchania mają charakter indywidualny, w trakcie których poza pracownikami sądu mogą uczestniczyć jedynie adwokaci stron. Poza oświadczeniami stron i zeznaniami świadków, najczęściej wykorzystywanym środkiem dowodowym w sądach kościelnych są biegli wykonujący ekspertyzy i opinie, np. psycholodzy, psychiatrzy, seksuolodzy.

4 Publikacja akt

Po zebraniu całości materiału dowodowego, stronom przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy i wyrażenia ewentualnych uwag. Strony mogą odnieść się do stanowiska zaprezentowanego przez współmałżonka i jego świadków. Analiza i właściwa ocena zebranych dowodów pozwala na ewentualne uzupełnienie materiału dowodowego, czego nie można już uczynić w kolejnej fazie procesu.

5 Dyskusja sprawy

Końcowym stadium postępowania sądowego jest podsumowanie procesu poprzez wydanie uwag Obrońcy węzła małżeńskiego i głosów obrończych przez adwokatów stron. Rolą OWM jest przedstawienie wszelkich argumentów świadczących o ważności badanego małżeństwa. Rolą adwokata z kolei pozostaje rzeczowe ustosunkowanie się do tych uwag i przedstawienie własnych argumentów potwierdzających stanowisko reprezentowanego

6 Wyrok

Ostatnim akordem procesu pozostaje wydanie przez sąd wyroku. Trzej sędziowie wydają niezależne vota odnośnie każdego z rozpatrywanych w procesie tytułów (przesłanek). Decyzja zapada większością bezwzględną. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa co do zasady daje możliwość stronom „ponownego” przyjęcia sakramentu małżeństwa. Po reformie Papieża Franciszka (2015 r.) wyrok sądu I instancji może być wyrokiem ostatecznym, kończącym postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona apelacja do sądu wyższej instancji. Apelować mogą zarówno strony procesowe (małżonkowie) jak i obrońca węzła małżeńskiego, którzy nie zgadzają się z treścią wydanego roztrzygnięcia.

Skontaktuj się z nami