Pełnomocnictwo jako upoważnienie do reprezentowania strony w procesie - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Pełnomocnictwo jako upoważnienie do reprezentowania strony w procesie

Możliwość swobodnego ustanowienia pełnomocnika i/lub adwokata przez stronę

Wprowadzenia adwokatów do procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi wyraz respektowania podstawowych praw człowieka.

Dobre przygotowanie do procesu zagwarantować może osoba adwokata kościelnego. Strona procesowa może ustanowić sobie pełnomocnika lub adwokata zupełnie swobodnie (kan. 1477 KPK). Jego zdolność prawną do występowania w charakterze adwokata i pełnomocnika wyznacza pełnomocnictwo procesowe.

Pełnomocnictwo procesowe jest czynnością prawną, co do której wymaga się formy pisemnej. W praktyce jest dokumentem, którym strona procesowa (mocodawca) upoważnia adwokata kościelnego do reprezentowania jej przed sądem kościelnym w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (autentyczne zlecenie). Brak pełnomocnictwa nie pozwala adwokatowi na wykonywanie działań dotyczących samego procesu przed sądem, takich jak: złożenie skargi, przedstawianie dowodów, zawiązanie sporu, publikacji akt, przedstawienie głosu obrończego czy wniesienie apelacji (kan. 1484-1485 KPK).  

Pełnomocnictwo procesowe, aby było ważne, powinno przede wszystkim wskazywać osobę małżonka lub małżonków (mocodawca) oraz adwokata kościelnego (pełnomocnik). Wskazanie powinno mieć charakter imienny, najlepiej z podaniem jakichś danych, dzięki którym można zweryfikować poszczególne osoby. Następnie pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania. Chodzi więc o wskazanie, do czego mocodawca upoważnia adwokata, czyli np. do reprezentowania strony w charakterze pełnomocnika lub/i adwokata we wszystkich czynnościach procesowych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed określonym sądem kościelnym. Z jednej więc strony, mocodawca zleca adwokatowi określone działanie, a z drugiej, pełnomocnik przyjmuje to zobowiązanie. Upoważnienie musi zostać sygnowane własnoręcznymi podpisami strony i adwokata. Jak każde formalne pismo, powinno być oznaczone czasem i miejscem sporządzenia.

Tak jak mocodawca może zlecić pełnomocnictwo, tak może je w każdym momencie odwołać. Wymaga się oczywiście także formy pisemnej, analogicznie do ustanowienia pełnomocnika.

 

Jakie elementy zawiera pełnomocnictwo?

Obowiązkowe elementy pełnomocnictwa to:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie mocodawcy oraz jego dane osobowe,
  • oznaczenie osoby pełnomocnika oraz jego dane osobowe,
  • określenie zakresu umocowania,
  • podpis mocodawcy.

W sytuacji, gdy zamierzacie Państwo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zachęcamy do konsultacji z adwokatem kościelnym w Kancelarii Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami