Blog - Adwokat kościelny - Adwokaci kościelni Kancelaria SALOMON

Blog

Raport Instytutu Pokolenia i KAI: Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele w Polsce - 2023 - statystyki i wnioski

Raport Instytutu Pokolenia i KAI: Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele w Polsce - 2023 - statystyki i wnioski

Stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczy sytuacji, w których małżeństwo sakramentalne zostaje w świetle prawa kościelnego uznane za nieważne i nieobowiązujące z powodu istnienia określonych, przewidzianych prawem przesłanek. Do katalogu okoliczności uzasadniających tego rodzaju stwierdzenie można zaliczyć m.in. wynik pewnych okoliczności, takich jak błąd co do istotnych elementów małżeństwa (np. tożsamości drugiej osoby, jej stanu cywilnego), przymus, brak zdolności do zawarcia małżeństwa (np. ze względu na wiek, stan psychiczny) - dowiedz się więcej o powodach pod adresem: https://www.adwokatkoscielny.pl/jakie-moga-byc-powody-stwierdzenia-niewaznosci-malzenstwa-koscielnego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić wskutek postępowania przeprowadzonego przez sąd kościelny według procedury określonej we właściwych przepisach prawa kanonicznego. 

 

Proces skrócony - czy to

Proces skrócony - czy to "szybki rozwód kościelny w 45 dni"?

Przede wszystkim rozważania należy rozpocząć od podkreślenia, że nie istnieje coś takiego jak „rozwód kościelny”, czy „kościelne unieważnienie małżeństwa”. Te dwie, wprowadzające w błąd nazwy, które przeniknęły na stałe do języka powszechnego,  są wykorzystywane do określenia postępowań toczących się przed trybunałami kościelnymi. Postępowania te, nazywane również procesami kanonicznymi, nie dotyczą zakończenia małżeństwa kościelnego, ale zbadania czy dane małżeństwo sakramentalne zostało zawarte ważnie i jest obowiązujące w świetle prawa kanonicznego. Są to tzw. procesy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego.  Postępowania przed sądami kościelnymi charakteryzują się określoną, kilkuetapową procedurą określoną przez właściwe przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r., związaną m. in. z gromadzeniem materiału dowodowego (obejmującego przesłuchania stron, świadków a także – w wybranych przypadkach – sporządzanie opinii biegłych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego), dyskusją ze stronami, sporządzaniem uwag przez Obrońcę Węzła Małżeńskiego oraz procesem orzekania.

Apelacja w sądzie kościelnym - jak napisać odwołanie w sądzie kościelnym?

Apelacja w sądzie kościelnym - jak napisać odwołanie w sądzie kościelnym?

Pomimo różnorakich różnic pomiędzy procesem kanonicznym - czyli podejmowanym przed danym trybunałem kościelnym postępowaniem w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mylnie nazywanym „rozwodem kościelnym”, bądź „unieważnieniem małżeństwa” – z postępowaniami rozwodowymi prowadzonymi w sądach cywilnych, jednym z elementów wspólnych jest możliwość wniesienia apelacji, czyli środka odwoławczego od wyroku do sądu wyższej instancji. Jednakże w przypadku procedur kościelnych, wymagania wobec powyższego wniosku charakteryzują się określoną wyjątkowością w stosunku do apelacji „świeckich”, zarówno jeśli chodzi o treść, formę, czas i sposób wniesienia.

Obrońca węzła małżeńskiego - kim jest i czym się zajmuje?

Obrońca węzła małżeńskiego - kim jest i czym się zajmuje?

 Procesy kanoniczne wszczynane przed trybunałami duchownymi działającymi w poszczególnych diecezjach toczą się według konkretnego trybu, określonego przez właściwe regulacje wewnętrzne wspólnoty Kościoła katolickiego. Nie powinno zatem dziwić, że postępowanie przed sądami kościelnymi różni się diametralnie od procesów wszczynanych i prowadzonych w sądach świeckich / cywilnych. Najistotniejszą różnicą jest sam przedmiot postępowania  - w sądach duchownym niemożliwe są do uzyskania „rozwody kościelne” albo „unieważnienia małżeństwa” , w związku z doktrynalnym założeniem nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa sakramentalnego. Proces kanoniczny może prowadzić bowiem do tzw. stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego uznania danego związku małżeńskiego za nieważnie zawarte i nieobowiązujące w świetle prawa wspólnoty kościelnej. Dzieje się tak w przypadku uznania przez sędziów, iż w toku postępowania stronie / stronom udało się udowodnić zaistnienie przynajmniej jednej z przesłanek nieważności małżeństwa kościelnego (zbiór tychże przesłanek określony został we właściwych przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego). 

Rozwód cywilny a rozwód kościelny (stwierdzenie nieważności małżeństwa) - jakie są różnice i dlaczego występują

Rozwód cywilny a rozwód kościelny (stwierdzenie nieważności małżeństwa) - jakie są różnice i dlaczego występują

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście postępowań przed sądami kościelnymi jest kwestia różnić pomiędzy procesem kanonicznym i procesem rozwodowym, prowadzonym w sądzie świeckim. Tego rodzaju wątpliwości nie dziwią, wiedza o procesach prowadzonych w sądach biskupich nie jest powszechna, zaś wiadomości pojawiające się w przestrzeni informacyjnej (czy to internetowej, czy tradycyjnej) charakteryzują się najczęściej pewnym stopniem uogólnienia i relatywizacji tematu. Najwidoczniejszym przykładem są – powszechne w codziennym użyciu – terminy „rozwód kościelny” lub też „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, wykorzystywane jako nazwy zastępcze dla postępowań, które toczą się przed sądami kościelnymi. Tego rodzaju zamienniki są niewłaściwe, ponieważ kanoniczne procesy małżeńskie dotyczą wyłącznie badania kwestii ważności małżeństwa zawartego w Kościele katolickim.

Rozwód cywilny - krok po kroku - jak uzyskać rozwód cywilny?

Rozwód cywilny - krok po kroku - jak uzyskać rozwód cywilny?

Z roku na rok instytucje zajmujące się gromadzeniem danych statystycznych w zakresie sytuacji życiowej Polek i Polaków odnotowują coraz większe liczby rozwodów. Fakt stale zwiększającej się ilości postępowań prowadzących do rozwiązania małżeństwa stanowi pochodną kilku powiązanych ze sobą faktów, z których warto wymienić stopniową, ale coraz wyraźniej widoczną laicyzację społeczeństwa, zmianę postrzegania małżeństwa poprzez rozgraniczenie kwestii religijnych i świeckich oraz zwiększającą się liberalizację społecznej obyczajowości i świadomość dotyczącą własnych potrzeb, emocji oraz natury problemów współmałżonków  o różnorakim charakterze. W konsekwencji, w związku ze spadkiem religijnego zaangażowania w społeczeństwie, małżeństwo przestaje być postrzegane jako związek na całe życie, trwałe i nierozerwalne zobowiązanie do bycia ze sobą „w zdrowiu i chorobie”, dopóki śmierć nie rozłączy współmałżonków, a jest sprowadzane wyłącznie do swoistej umowy, kontraktu pomiędzy dwiema osobami, który – w przypadku naruszenia jego postanowień – może zostać rozwiązany. 

Unieważnienie małżeństwa kościelnego (właściwie stwierdzenie nieważności małżeństwa) - czy to rozwód kościelny?

Unieważnienie małżeństwa kościelnego (właściwie stwierdzenie nieważności małżeństwa) - czy to rozwód kościelny?

Po wejściu w życie postanowień Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i III Rzeczypospolitą Polską, członkowie Kościoła katolickiego uzyskali możliwość zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego. Tego rodzaju uprawnienie oznacza to, że zamiast potrzeby odrębnego wstępowania w związek małżeński kościelny i cywilny (związany z określoną ceremonią nie tylko w kościele, ale również właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego), katoliccy małżonkowie mogą zawrzeć wyłącznie małżeństwo sakramentalne, zaś dzięki dostarczeniu do Urzędu Stanu Cywilnego przez proboszcza właściwych dokumentów podpisanych przez nupturientów w zakrystii przed rozpoczęciem uroczystości, ślub ten będzie wywoływał skutki także w prawie świeckim. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla osób wierzących, zgodne zarówno z regulacją prawa krajowego, jak i kościelnego. 

Kiedy nie jest możliwe uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa
Czy jest możliwe, aby tylko jeden z małżonków otrzymał stwierdzenie nieważności małżeństwa? - klauzula wyrokowa
Osobowość schizoidalna a nieważność małżeństwa

Osobowość schizoidalna a nieważność małżeństwa

Zawierając związek małżeński, ślubujemy partnerowi: miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Tym samym tworzy się między nami system wielu zobowiązań. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że osoba, której ślubowaliśmy przed ołtarzem nie jest w stanie wypełnić obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, bądź braku wystarczającego używania rozumu. W takich przypadkach pomóc może adwokat kościelny.

Czy w świetle prawa kanonicznego istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa katolika z chrześcijaninem – a katolikiem?
Świadkowie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Stwierdzenie nieważności małżeństwa po latach od rozwodu cywilnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa po latach od rozwodu cywilnego

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w znaczący sposób różni się od procesu rozwodowego, który występuje w polskim porządku prawnym. Co go odróżnia? Czy można stwierdzić nieważność małżeństwa po kilkunastu latach od rozstania się małżonków? Czy rozwód cywilny jest niezbędny w trakcie procesu prowadzonego w sądzie kościelnym?

Poważny brak rozeznania oceniającego jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Dopalacze jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Uproszczenie procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa przez papieża Franciszka
Czy uzależnienie od pornografii może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?
Protokół przedślubny - czym jest i w jakim celu się go spisuje

Protokół przedślubny - czym jest i w jakim celu się go spisuje

W Kościele katolickim obowiązuje procedura sporządzenia protokołu przedślubnego. Jest to konieczny element przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego. „Egzamin narzeczonych” budzi wiele kontrowersji, ponieważ zawiera pytania nie tylko dotyczące wiary, ale również pytania bardzo osobiste dotyczące sfery intymnej.

Pomoc adwokata kościelnego w uzupełnianiu materiału dowodowego

Pomoc adwokata kościelnego w uzupełnianiu materiału dowodowego

Zadaniem adwokata jest postępować w taki sposób, aby uzupełniane dowody doprowadziły sędziego do pewności moralnej, co do zgodności jego decyzji z prawdą obiektywną faktów. Adwokat powinien pouczyć stronę, aby zgłaszała na forum sądowym jedynie dowody godziwe, uzasadnione, konieczne, aby przedkładane dowody miały istotne znaczenie w konkretnej sprawie.

Czy oszustwo finansowe może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – do którego sądu należy się zgłosić?
Dyspensa papieska

Dyspensa papieska

Istnieją systuacje, gdy małżeństwo może być rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub jednej. Zasady dyspensy papieskiej zostały uregulowane w kodeksie prawa kanonicznego.

Uzależnienie od narkotyków małżonka powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie, czyli częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie posiada formę orzeczenia sądowego. Sprawdź jakie przyczyny mogą prowadzić do ubezwłasnowolnienia.

Jakie mogą być powody stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?
Czy brak celebracji Eucharystii i przyjęcie świętokradczej komunii świętej powodują nieważność małżeństwa?
Impotencja a nieważność małżeństwa

Impotencja a nieważność małżeństwa

W procesie dowodzenia nieważności małżeństwa z powodu impotencji należy ustalić, czy dane małżeństwo zostało dopełnione. Jasne jest bowiem, że brak dopełnienia małżeństwa może stanowić istotny element dowodzący istnienia niemocy płciowej, podczas gdy fakt skonsumowania małżeństwa wyklucza możliwość przypadku rzeczywistej impotencji.

 

Jaką rolę pełni adwokat w kościelnym procesie małżeńskim?
Nierozerwalność sakramentu małżeństwa - dlaczego w Kościele nie ma
Jakie jest pochodzenie zaburzeń psychoseksualnych, które czynią małżeństwo nieważnie zawartym?
Zbieranie dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

Zbieranie dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

W kościelnym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, które ma potwierdzić zasadność zgłoszonych tez. Na tym etapie procesu przesłuchiwane są stron i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, dodatkowo jeśli wymaga tego sprawa przeprowadzana jest wizja lokalna lub oględziny sądowe.

Stwardnienie rozsiane jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Stwierdzenie nieważności małżeństwa - odwołanie, apelacja od wyroku
Mitomania podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Mitomania podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Na prawne skutki zawieranego małżeństwa mogą mieć wpływ czynniki psychiczne. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jest w prawie kanonicznym szeroko opisana, jednak samo pojęcie „przyczyn natury psychicznej” jest nadal tematem badań nauk prawnych. Czy do takich zaburzeń należy mitomania? Czy małżeństwo z mitomanem może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa?

 

Jakie są skutki stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?
Osobowość zależna a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Osobowość zależna a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Wiele osób zawiera małżeństwo nie będąc gotowym na podjęcie tak ważnego zobowiązania. Zależność od rodziny pochodzenia okazuje się silniejsza od dobra małżonka i założonej rodziny.

Nadto osoba charakteryzująca się zależnością od innych pozwala na to, aby oni przejmowali odpowiedzialność za podstawowe problemy jej życia, ma skłonność, aby podporządkować innym własne potrzeby. Osobę z tym zaburzeniem wyróżnia poczucie niepewności, mała zdolność do odczuwania przyjemności, duża męczliwość.

Kiedy anoreksja może stanowić przyczynę stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?
Erotomania – czym jest i czy może być podstawą stwierdzenia nieważności małżeństwa
Postępowanie dowodowe (w ramach kościelnego procesu małżeńskiego) w kontekście kanonu 1095.
Co zrobić kiedy małżonkowie chcą się rozstać zgodnie z prawem kościelnym?
Stwardnienie rozsiane (SM) jako powód stwierdzenia nieważności małżeństwa
Jak zbudować zgodne małżeństwo? - poznaj obowiązki służące realizacji dobra małżonków
Zaniedbanie relacji małżeńskiej. Dlaczego może stać się powodem stwierdzenia nieważności małżeństwa?
Czy przemoc w rodzinie może stać się przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa  (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?
Kiedy uszkodzenie mózgu może być przyczyną nieważności małżeństwa?

Kiedy uszkodzenie mózgu może być przyczyną nieważności małżeństwa?

Uszkodzenie mózgu jednego z małżonków mogą stać się przyczyną uznania nieważności małżeństwa (błędnie nazywanego rozwodem kościelnym). Dzieje się tak dlatego, ponieważ uszkodzenia mózgu małżonka mogą prowadzić do poważnych zaburzeń jego osobowości, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie związku małżeńskiego.

Rola Głosu obrończego w kościelnym procesie małżeńskim
Pozbawienie wystarczającego używania rozumu – kiedy występuje w prawie kanonicznym?
Osobowość lękliwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
Małżonek uzależniony od gier komputerowych a stwierdzenie nieważności małżeństwa (mylnie określane rozwodem kościelnym)
Na czym polega błąd, co do przymiotu osoby z punktu widzenia prawa kanonicznego?
Jaki wpływ ma mobbing na stwierdzenie nieważności małżeństwa  kościelnego?
Jakie dowody są dopuszczane w kościelnych procesach małżeńskich?
Pracoholizm jako powód do stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego

Pracoholizm jako powód do stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego

Uzależnienie od pracy nie powstaje z dnia na dzień, ale jest to długofalowy proces, który trwać może latami. Jego początki sięgają zazwyczaj czasów wczesnej młodości i rozciągają się na cały czas trwania małżeństwa, nierzadko mając swój kulminacyjny moment w chwili rozwodu. Czy pracoholizm może być podstawą do nieważności małżeństwa kościelnego?

Małżeństwo a małżeństwo nieważnie zawarte
Kiedy sędziowie mogą skorzystać z pomocy biegłego sądowego w kościelnym procesie małżeńskim?
Zwiększenie wysokości przyznanych alimentów

Zwiększenie wysokości przyznanych alimentów

Nie zawsze najtrudniejszą kwestią jest uzyskanie świadczeń z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Często równie problematyczne staje się właściwe zachowanie w sytuacji, w której wraz z upływem czasu, potrzeby dziecka rosną, a wysokość przyznanych alimentów, przestaje wystarczać na jego utrzymanie.

Małżonek uzależniony od gier hazardowych - czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Małżonek uzależniony od gier hazardowych - czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Każde anomalie psychiczne mogą być przyczynami niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Należy jednak podkreślić, że zaburzenia psychiczne nie sprawiają, że z mocy samego prawa osoba jest niezdolna do zawarcia małżeństwa. Choroba psychiczna lub zaburzenia osobowości nupturienta nie sprawiają automatycznie, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy mają one autentyczny wpływ na wypełnianie obowiązków małżeńskich.

Małżonek zmienił wiarę - czy to jest powód do ubiegania się o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Niedojrzałość jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)

Niedojrzałość jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)

Dojrzałość emocjonalna obojga partnerów ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania małżeństwa. W myśleniu potocznym za osobę dojrzałą uważa się kogoś, kto ukończył 18 rok życia. Rzeczywistość jednak pokazuje, że opinii takiej nie można uznać za miarodajną, a osoby 30, a nawet 40-letnie wykazują się znaczną niedojrzałością. 

Czy zdrada może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Czy zdrada może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Małżonkowie przyrzekają sobie w dniu ślubu wierność aż do śmierci. Powszechnie wiadomo jednak, że czasem łamią tą zobowiązanie i dopuszczają się zdrady np. 5 lat po zawarciu związku małżeńskiego. Zagadnienie to z moralnego punktu widzenia jest oczywiście naganne, nie może jednak stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. W takiej sytuacji - jeżeli nie ma możliwości powrotu do siebie małżonków – kościół dopuszcza instytucję separacji, ale małżeństwo stron jest ważne i nie mają one możliwości ponownego zawarcia ślubu kościelnego.

Przebieg i czas trwania kościelnego procesu małżeńskiego
Spowiedź i Komunia święta w okresie pandemii
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu przemocy w rodzinie
Jakie są rodzaje oświadczeń stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?
Czym warto kierować się przy wyborze adwokata kościelnego?
Zaburzenia osobowości a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zaburzenia osobowości a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Najczęściej obserwowaną grupą przyczyn, dla których osoba okazuje się niezdolna do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, są zaburzenia osobowości. Dowiedz się, jak są związane zaburzenia osobowości, a stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określane rozwodem kościelnym).

 

Pełnomocnictwo jako upoważnienie do reprezentowania strony w procesie
Alkoholizm matki a niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie kobiety

Alkoholizm matki a niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie kobiety

Adwokaci kościelni niejednokrotnie natrafiają na problem rozpadu pożycia małżeńskiego, którego powodem jest niezdolność kobiety do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Bardzo często przyczyną takiej sytuacji jest alkoholizm matki, który wpływa na to, że kobieta w dzieciństwie nie zaznaje miłości, przez co szuka bliskości fizycznej na zewnątrz. Nie ulega to zmianie nawet po złożeniu przysięgi małżeńskiej – żona ma trudności w dochowaniu wierności jednemu partnerowi. Z tego powodu zawierane przez nią małżeństwo często prowadzi do uznania nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)

Wprowadzenie w błąd jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa
Kiedy wykluczenie potomstwa powoduje nieważność małżeństwa?
Dobro małżonków w świetle przepisów prawa kanonicznego
Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Alkoholizm to zaburzenie czynności organizmu na skutek nadmiernego spożywania napojów zawierających etanol. Alkoholik spożywa zawyżone dawki alkoholu, ma przymus picia. Jego zależność od alkoholu wskazuje na wyraźne zaburzenia psychiczne. Alkoholikowi towarzyszą objawy zakłócające zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy zatem małżeństwo zawarte z alkoholikiem może zostać unieważnione?

Gdy chrzestny nie chce już być chrzestnym

Gdy chrzestny nie chce już być chrzestnym

Instytucja rodzica chrzestnego uregulowana została w prawie kanonicznym. Prawo to zawiera wymogi stawiane kandydatom do pełnienia tej funkcji, jak również wskazuje na zadania, jakie rodzic chrzestny na siebie przyjmuje. Weryfikacja tych wymogów w odniesieniu do konkretnej osoby następuje w praktyce duszpasterskiej, zaś realizacja weryfikacji zadań przez chrzestnego dokonuje się w przykładzie jego życia, postępowania i wpływu, jaki wywiera na chrześniaka. W związku z tym niekiedy wierni kierują do swoich duszpasterzy następujące pytania:
- czy można dokonać zmiany chrzestnego?
- co w sytuacji, gdy chrzestny nie chce lub nie może być już chrzestnym? 

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa – komentarz dr Adama Bartczaka cz. I

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa – komentarz dr Adama Bartczaka cz. I

Niniejszy komentarz skierowany do narzeczonych i duszpasterzy przedstawi cel rozmowy, jej czas i miejsce, faktyczny przebieg oraz wskaże na dokumenty wymagane do dopuszczenia zawarcia małżeństwa. W drugiej części zaprezentowane zostaną przepisy dotyczące małżeństw mieszanych, skutków cywilnych oraz celebracji małżeństwa. Źródłem analizy będzie Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2019 r., który wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa – komentarz dr Adama Bartczaka cz. II
Jak funkcjonuje i czym zajmuje się sąd kościelny?

Jak funkcjonuje i czym zajmuje się sąd kościelny?

Sądowa działalność Kościoła znana jest zasadniczo od początków działalności Kościoła. Oczywiście nie miała ona takiego kształtu jaki ma dzisiaj, ale istota się nie zmieniła. Istnienie i funkcjonowanie władzy sądowej wynika z naturalnego prawa człowieka do wymiaru sprawiedliwości. Jak obecnie funkcjonują sądy kościelne, na jakie kodeksy się powołują i jakimi sprawami zajmują się sądy biskupie i metropolitalne?

Czy możliwe jest utajnienie zeznań świadka w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Czy możliwe jest utajnienie zeznań świadka w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Jednym z podstawowych rodzajów dowodu, który strony postępowania mogą zgłaszać są świadkowie. Ich zeznania pomagają w zdobyciu lub potwierdzeniu informacji o jakimś wydarzeniu, okolicznościach, o osobowości małżonków, ich problemach, kłopotach, przeszłości. Z jakiego powodu można prosić o utajnienie zeznań świadka oraz jak zabezpieczyć prawo do obrony stronie, której zeznania świadka zostały utajnione.

Kontrowersje wokół ślubu prezesa TVP – analiza z punktu widzenia adwokata kościelnego.

Kontrowersje wokół ślubu prezesa TVP – analiza z punktu widzenia adwokata kościelnego.

Ślub kościelny Prezesa Telewizji Polskiej w ostatnich dniach wprowadził po raz kolejny do opinii publicznej temat stwierdzenia nieważności małżeństwa. W mediach społecznościowych, ale zapewne także w rozmowach, w domu i w pracy, wśród znajomych, często przy okazji „powtórnych” ślubów kościelnych osób publicznych lub celebrytów ten temat się pojawia. Zazwyczaj jednak jest on bardzo nieprecyzyjnie przedstawiany. Staramy się uporządkować wiedzę na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Jak to możliwe, że małżeństwo sakramentalne może zostać uznane za nieważne?

Jak to możliwe, że małżeństwo sakramentalne może zostać uznane za nieważne?

Zacznijmy od tego, że małżeństwo raz ważnie zawarte i dopełnione przez akt seksualny, w świetle nauki Kościoła katolickiego nie może być rozwiązane żadną władzą i trwa aż do śmierci jednego z małżonków. W przeciwieństwie do małżeństw cywilnych, które można rozwiązać (prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego orzekającym rozwód) i ponowić nawet kilkukrotnie (przed urzędnikiem USC). Na czym więc polega stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określane rozwodem kościelnym)?

Relacja międzyosobowa i możliwe sposoby jej zakłócenia w świetle prawa kanonicznego
Czy każdy prawnik to adwokat kościelny?

Czy każdy prawnik to adwokat kościelny?

Wiele osób zgłaszających się po wsparcie do Poradni Rodzinnej Salomon, zadaje pytanie zawarte w temacie tego artykułu blogowego. Zachęcamy do lektury tekstu, w którym wyjaśniamy wspomnianą kwestię.

Czy zdrada może być przyczyną  stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?
Małżeństwo jako umowa

Małżeństwo jako umowa

Małżeństwo spełnia cechy charakterystyczne umowy. Powstaje mianowicie w wyniku dwóch zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zawiązania stosunku prawnego.

 

Symulacja całkowitej zgody małżeńskiej

Symulacja całkowitej zgody małżeńskiej

Zagadnienie dotyczące symulacji całkowitej zgody małżeńskiej zostało uregulowane w kan. 1101 kodeksu prawa kanonicznego, gdzie par. 2 stanowi, że jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo (…) zawierają je nieważnie.

Osobowość paranoiczna a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Osobowość paranoiczna a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Osoby o osobowości paranoicznej nie są zdolne do nawiązania poprawnej relacji międzyludzkiej, obejmującej wszystkie dziedziny wspólnoty małżonków, od sfery pożycia intymnego poczynając, a na wzrastaniu duchowym kończąc. Czy wobec tego opisywane zaburzenie osobowości może stać się przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?

Czy uzależnienie od pornografii może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Czy uzależnienie od pornografii może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

W obecnych czasach dostęp do treści pornograficznych jest na wyciągnięcie ręki. Wielu ludzi, zwłaszcza mężczyźni, wpadają w jej sidła. W przeciwieństwie do tego, co twierdzą obrońcy pornografii, wpływa ona bardzo destrukcyjnie na budowanie prawidłowych relacji    i niszczy zdrowe zachowania seksualne. To natomiast bardzo często prowadzi do rozwodów lub stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. 

Ograniczenia w prawie do zawarcia małżeństwa mogące stanowić przyczynę stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)
Obowiązki małżeńskie określone w prawie kanonicznym
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)
Małżeństwo nieważnie zawarte z powodu impotencji

Małżeństwo nieważnie zawarte z powodu impotencji

Impotencja to rodzaj dysfunkcji seksualnej. W toku rozmowy z osobą, która przyznaje, że jej małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z powodu impotencji, należy wykazać szczególną delikatność, pamiętając, aby nie naruszyć prawa osoby do intymności.

Symulacja zgody małżeńskiej jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Symulacja zgody małżeńskiej jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Czym jest symulacja? Kodeks prawa kanonicznego stanowi, że: „Jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot zawierają je nieważnie” (kan.1101 §2). Zachodzi tutaj sprzeczność między przysięgą małżeńską a wolą strony, która ją składa. Osoba deklaruje, że chce zawrzeć małżeństwo, ale w swoim wnętrzu wyklucza wolę jego zawarcia, myśli, że małżeństwa z daną osobą nie chce, ma zamysł nierespektowania obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa.

Nakłonienie do małżeństwa przez rodziców w świetle prawa kanonicznego
Oziębłość seksualna jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Poważny brak rozeznania oceniającego – kiedy występuje w prawie kanonicznym?
Bezpłodność a podstęp – Stwierdzenie nieważności małżeństwa
Jakie elementy powinna zawierać skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?
Czy po  stwierdzeniu nieważności małżeństwa można bez problemu wstąpić w nowy związek małżeński?
Porada prawna na etapie przedprocesowym

Porada prawna na etapie przedprocesowym

Strony mogą uzyskać pomoc i poradę od osób kompetentnych, wykształconych w dziedzinie prawa kanonicznego. Adwokat kościelny udziela rad poprzez przytaczanie przepisów prawnych i analizę stanu faktycznego.

Sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a  sprawa o rozwód cywilny – podobieństwa i różnice
Niedojrzałość jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa
Uzależnienie od rodziców a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Uzależnienie od rodziców a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Specyficznym przejawem niedojrzałości, mającym wpływ na funkcjonowanie małżeństwa, jest nadmierne, patologiczne uzależnienie dziecka od rodziców. Wyrazem takiej zależności może być całkowite podporządkowanie się ich woli, przestrzeganie ustalonych przez nich norm, brak samodzielności w zakresie decyzji i działania. W skrajnej postaci może dochodzić do przejmowania ich postaw i opinii, często negatywnych wobec współmałżonka. 

Osobowość narcystyczna, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Osobowość narcystyczna, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Osobowość narcystyczna charakteryzuje się przesadnym poczuciem wyjątkowości.
Osoba z tym zaburzeniem stale jest żądna władzy albo pieniędzy, ma również tendencje do wykorzystywania innych. Przejawia zachowania wybuchowe, jest niezdolna do empatii, mocno zapatrzona w siebie, nie dostrzega potrzeb innych. Narcyz wykorzystuje dla własnych celów dobrą wolę i naiwność otoczenia.

Prezentacja dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

Prezentacja dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

Udowodnienie nieważności małżeństwa spoczywa na tej stronie, która twierdzi, że istnieją do tego podstawy. Brak dowodów powoduje jedynie domniemanie w tym zakresie. Powód musi wykazać zasadność swojego roszczenia. Dzięki przedstawionemu materiałowi dowodowemu sędzia powinien otrzymać pewność moralną do wydania wyroku pozytywnego tj. stwierdzającego nieważność małżeństwa

Antykoncepcja w świetle nauczania Kościoła Katolickiego
Homoseksualizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego
Dlaczego coraz więcej osób ubiega się o stwierdzenie nieważności małżeństwa?
Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Skontaktuj się z nami