Regulamin - Adwokat kościelny - Adwokaci kościelni Kancelaria SALOMON

Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Salomon Consulting Sp. z o.o.


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. W celu realizacji obowiązku określonego w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Salomon Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach wprowadza niniejszy regulamin określający ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:
1) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego;
5) politykę prywatności.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
1) Usługodawca – Salomon Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 141a, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484920, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (opłacony w całości), NIP: 731-204-59-67, REGON: 101694906;
2) Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną i zobowiązuje się do zapoznania się z postanowieniami regulaminu i ich przestrzegania;
3) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.);
4) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
5) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, które są wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przy czym dane te są przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
6) Usługa (Usługi) – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną a w szczególności usługa e-konsultacji;
7) Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
8) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
9) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy: www.adwokatkoscielny.pl  - w sposób który umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2.
Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Środków komunikacji elektronicznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną;
2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych Usług, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.
6. Korzystanie z Usługi rezerwacji konsultacji wymaga posiadania:
1) komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną jedną z następujących i zaktualizowanych (do najnowszej stabilnej wersji) przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Internet Explorer (posiadających wsparcie producentów i wydanych w okresie od stycznia 2021 r.);
2) dostępu do sieci Internet;
3) aktywnego konta poczty elektronicznej.
7. Dodatkowo korzystanie ze strony internetowej Usługodawcy wymaga włączenia przez Usługobiorcę obsługi tzw. Ciasteczek - Cookies - do przechowywania sesji użytkowników. Natomiast korzystanie z Formularza rezerwacji konsultacji, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, wymaga włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
8. W przypadku korzystania z usługi e-konsultacji w formie rozmowy telefonicznej konieczne jest również posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego numeru telefonu.
9. Jeżeli e-konsultacja będzie odbywać się w formie wideokonsultacji za pośrednictwem komunikatora internetowego wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym komunikatorem internetowym. Usługodawca rekomenduje korzystanie z wybranej aplikacji (komunikatora) w wersji, która działa poza środowiskiem przeglądarki internetowej.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od niego niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za złą jakość połączenia leżącą po stronie Usługobiorcy, w szczególności wynikającą ze zbyt wolnego łącza internetowego oraz za problemy techniczne związane z łączem internetowym wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie dostawcy Internetu.

§ 3.
Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na rezerwacji konsultacji, w tym rezerwacji i przeprowadzeniu e-konsultacji.
2. Konsultacja przeprowadzana jest przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, a w sprawach dot. kanonicznego stwierdzenia nieważności małżeństwa - przez adwokata kościelnego (dalej jako „Adwokat Konsultujący”).
3. Usługodawca oferuje dwa rodzaje konsultacji: konsultację stacjonarną oraz e-konsultację (dalej łącznie zwane jako „Konsultacja”). Konsultacja stacjonarna może zostać przeprowadzona w placówce Usługodawcy lub w innym miejscu uzgodnionym indywidualnie przez Usługobiorcę z Adwokatem Konsultującym. E-konsultacja może zostać przeprowadzona w formie rozmowy telefonicznej lub wideokonsultacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Wideokonsultacja jest przeprowadzana za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez Usługodawcę (preferowane komunikatory to: WhatsApp lub Skype) albo innej aplikacji uzgodnionej indywidualnie przez Usługobiorcę z Adwokatem Konsultującym.
4. W celu nabycia Usługi Konsultacji, Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dokonanie rezerwacji Konsultacji za pośrednictwem formularza rezerwacji Konsultacji, dostępnego na podstronie internetowej: KONSULTACJA (dalej jako „Formularz rezerwacji konsultacji”). Konsultacja polega na kontakcie zwrotnym pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, po uprzednim przesłaniu przez Usługobiorcę danych za pośrednictwem Formularza rezerwacji konsultacji i uiszczeniu płatności.
5. Konsultacja może być zrealizowana w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00. Po indywidualnym uzgodnieniu terminu e-konsultacji z Adwokatem Konsultującym dopuszcza się przeprowadzenie e-konsultacji w sobotę, a także w Dni robocze w innych godzinach niż wyżej wymienione.
6. Połączenie telefoniczne w ramach e-konsultacji inicjowane jest przez Usługodawcę na numer telefonu Usługobiorcy podany w Formularzu rezerwacji konsultacji, z tym zastrzeżeniem, że połączenie telefoniczne nie będzie wykonywane na numery telefoniczne zagraniczne. Usługobiorca może skorzystać z zagranicznego numeru telefonu wyłącznie w celu ustalenia terminu Konsultacji.
7. Czas trwania Konsultacji wynosi maksymalnie 90 minut. W przypadku e-konsultacji, po upływie maksymalnego czasu e-konsultacji, Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o zakończenie połączenia telefonicznego/audiowizualnego.
8. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie prowadzenia e-konsultacji, w szczególności w przypadku zerwania połączenia telefonicznego/audiowizualnego, Usługodawca podejmie dodatkową próbę połączenia się z Usługobiorcą.
9. Usługodawca może świadczyć również inne usługi niż wymienione w niniejszym paragrafie, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie odrębnych umów.

§ 4.
Warunki nabywania Usług

1. Nabycie usługi Konsultacji wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków: wypełnienia i wysłania Formularza rezerwacji konsultacji oraz uiszczenia płatności.
2. W celu nabycia usługi Konsultacji, Usługobiorca powinien przesłać do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza rezerwacji konsultacji swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dokonać wyboru formy przeprowadzenia Konsultacji (konsultacja stacjonarna albo e-konsultacja). Przy wyborze formy konsultacji stacjonarnej, Usługobiorca powinien również wybrać miejscowość (spośród wskazanych w Formularzu rezerwacji konsultacji), w której ma zostać przeprowadzona konsultacja stacjonarna. Niewskazanie powyższych danych spowoduje brak możliwości nabycia usługi Konsultacji.
3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest podanie w Formularzu rezerwacji konsultacji prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługobiorca dokonując rezerwacji za pomocą Formularza rezerwacji konsultacji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Po wysłaniu Formularza rezerwacji konsultacji, Usługobiorca otrzyma na adres e-mail, wskazany w ww. Formularzu, zwrotne potwierdzenie otrzymania Formularza rezerwacji konsultacji przez Usługodawcę.
4. Usługobiorca w celu realizacji usługi Konsultacji zobowiązany jest dokonać płatności kwoty oznaczonej w Cenniku Usług, znajdującym się na stronie internetowej Usługodawcy, tytułem wynagrodzenia Usługodawcy. Wskazana przez Usługodawcę kwota jest kwotą brutto. Umowa na przeprowadzenie Konsultacji zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Usługobiorcę.
5. Płatność wynagrodzenia realizowana jest w systemie płatności online Przelewy24. W tym celu Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w Formularzu rezerwacji konsultacji odpowiedni link, który przekieruje Usługobiorcę na dedykowaną stronę operatora płatności online. Usługobiorca po przekierowaniu na stronę internetową Przelewy24, wybiera jedną z udostępnionych metod płatności, a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami systemu Przelewy24. Usługobiorca musi pamiętać o uważnym czytaniu komunikatów otrzymywanych z systemu bankowości internetowej, Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do sprawdzenia kwoty oraz odbiorcy transakcji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 dokonywać mogą tylko osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
6. Płatność wynagrodzenia uważa się za dokonaną dopiero po potwierdzeniu wpłaty przez system Przelewy24. Usługobiorca otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem dokonania płatności bezpośrednio od systemu Przelewy24 pod warunkiem, że podczas realizacji płatności wskazał systemowi Przelewy24 swój prawidłowy adres e-mail.
7. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza rezerwacji konsultacji oraz potwierdzenia dokonania płatności od systemu Przelewy24, Usługodawca określi najbliższy możliwy termin przeprowadzenia Konsultacji przy uwzględnieniu dyspozycyjności Adwokatów Konsultujących. W tym celu Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą telefonicznie na wskazany we Formularzu rezerwacji konsultacji numer telefonu. Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcami w formie telefonicznej w Dni robocze w godzinach od 9.00 do 19.00. Jeżeli Usługobiorca nie będzie odbierał połączeń od Usługodawcy, bądź jego numer telefonu będzie nieaktywny, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Usługobiorcą za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu rezerwacji konsultacji.
8. Orientacyjny czas oczekiwania na e-konsultację wynosi od jednego do trzech Dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę Formularza rezerwacji konsultacji oraz potwierdzenia dokonania płatności od serwisu Przelewy24 pod warunkiem, że Usługodawca nie będzie miał problemów z nawiązaniem kontaktu z Usługobiorcą celem umówienia terminu Konsultacji. Orientacyjny czas oczekiwania na konsultację stacjonarną wynosi do jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Usługodawcę Formularza rezerwacji konsultacji oraz potwierdzenia dokonania płatności od systemu Przelewy24.
9. Informacja o potwierdzeniu rezerwacji konkretnego terminu Konsultacji wraz z wytycznymi dot. sposobu przygotowania się przez Usługobiorcę do udziału w Konsultacji zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Formularzu rezerwacji konsultacji.
10. Jeżeli Konsultacja będzie dotyczyła będącego w toku kościelnego procesu małżeńskiego, to Usługobiorca po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu Konsultacji będzie poproszony o przesłanie skanu (zdjęć) dokumentacji dot. trwającego kościelnego procesu małżeńskiego na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.
11. Rezerwując usługę Konsultacji, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
12. Jeżeli Usługobiorca nie może odbyć Konsultacji w ustalonym terminie, powinien ją niezwłocznie odwołać. Informację o odwołaniu Konsultacji, Usługobiorca przekazuje do Usługodawcy: telefonicznie pod numerem 536-700-777 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: kancelaria@adwokatkoscielny.pl. Niepowiadomienie Usługodawcy o rezygnacji z Konsultacji lub powiadomienie w czasie krótszym niż dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem Konsultacji będzie skutkowało brakiem zwrotu kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu.
13. W przypadku niemożności wykonania usługi Konsultacji w ustalonym terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Usługobiorcę i umożliwi mu zmianę terminu przeprowadzenia Konsultacji.
14. Jeżeli Usługodawca będzie gotowy do świadczenia usługi Konsultacji w ustalonym terminie, a Usługobiorca nie przystąpi do Konsultacji w tym terminie (np. nie odbierze połączeń od Usługodawcy, nie stawi się na spotkanie stacjonarne w wyznaczonym miejscu), umówiony czas trwania Konsultacji (tj. 90 minut) zaliczany jest na poczet wykonania Usługi. Usługobiorcy w takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty uiszczonej na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 5.
Postępowania reklamacyjne oraz pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usług określonych w Regulaminie.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych Usług mogą być składane:
- elektronicznie – drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@adwokatkoscielny.pl;
- pisemnie, poprzez złożenie pisma osobiście w kancelarii Usługodawcy w Łodzi (ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź) lub listownie na adres korespondencyjny: Kancelaria Salomon, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym: imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Usługobiorcą po rozpatrzeniu reklamacji oraz treść żądania.
4. Jeżeli dane podane przez Usługobiorcę nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę wynosi 30 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi reklamującego o tej okoliczności, przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez Niego adres – w zależności od tego w jakiej formie została zgłoszona reklamacja. O zachowaniu ww. terminu do odpowiedzi na reklamację decyduje data nadania przesyłki przez Usługodawcę (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę.
7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Usługobiorcy do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
8. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu.

§ 6.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Usługobiorca, będący jednocześnie konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę (adres: Kancelaria Salomon, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź; telefon: 536-700-777; e-mail: kancelaria@adwokatkoscielny.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Usługobiorcę złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę.
4. Usługobiorca niniejszym jest informowany, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługodawca wykonał już w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niepowiadomienie Usługodawcy o rezygnacji z Konsultacji lub powiadomienie w czasie krótszym niż dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem Konsultacji i nieprzystąpienie do Konsultacji przez Usługobiorcę w ustalonym terminie pomimo gotowości Usługodawcy do świadczenia usługi Konsultacji, będzie skutkowało brakiem zwrotu kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 7.
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Wykonując obowiązek przewidziany w art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Usługobiorcę o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną zaznaczając jednak, iż informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które wystąpić mogą jedynie potencjalnie, ale które – pomimo stosowania przez Usługodawcę środków adekwatnie zabezpieczających jego infrastrukturę – powinny być brane pod uwagę.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi:
1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Programy takie powinien być stale aktualizowane.
4. Za wszelkie problemy techniczne, które są związane z wadliwie działającym urządzeniem Usługobiorcy, w tym parametry techniczne ww. urządzenia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez System teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Usługobiorca, wiadomości e–mail od Usługodawcy związanej ze świadczeniem Usługi, w kategorii „wiadomości-śmieci”/„SPAM” w skrzynce odbiorczej Usługobiorcy. Usługobiorca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Usługodawcy nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości-śmieci”/„SPAM”.

§ 8.
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Salomon Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 141a, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484920, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 731-204-59-67, REGON: 101694906.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Usługobiorca uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w celu związanym z realizacją świadczonych Usług tj. w celu:
- udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dot. świadczonych Usług;
- zawarcia i wykonywania umowy, której przedmiotem będzie świadczenie Usług;
- obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorców z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym poprawy jakości obsługi;
- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy w związku z realizacją świadczonych Usług.
5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorców jest dobrowolne, lecz niezbędne do skutecznego dokonania rezerwacji Konsultacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji konsultacji, prawidłowego przyjęcia zlecenia wykonania Usługi oraz jej wykonania. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych, Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Usługobiorcę. Podane przez Usługobiorców dane nie będą wykorzystywane w innych niż wyżej wymienione celach.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie dokonania skutecznej rezerwacji Konsultacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji konsultacji jest zgoda użytkownika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy. Natomiast w przypadku zorganizowania i przeprowadzenia Konsultacji - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, jakim jest konieczność przetwarzania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem będzie świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy.
7. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
8. Usługobiorcy przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Oświadczenia o powyższym, Usługobiorca może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kancelaria@adwokatkoscielny.pl.
9. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa w tym podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usługi IT.
10. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
11. Administrator danych osobowych przechowuje określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwa. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane nie dłużej niż do realizacji celów, dla których zostały zebrane: do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, które są związane z realizacją Usług oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, tj. maksymalnie przez 5 lat, od upływu roku, w którym została zakończona Usługa, chyba że ustawodawca postanowi inaczej.
12. W chwili akceptacji Regulaminu, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi.

§ 9.
Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany: funkcjonalności serwisu internetowego Usługodawcy, obowiązujących przepisów prawa, profilu działalności Usługodawcy, świadczonych Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.adwokatkoscielny.pl. W momencie akceptacji Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania Formularza rezerwacji konsultacji. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązuje w wyżej określonym zakresie od dnia 15.07.2021 r.
2. Regulamin oraz Usługi świadczone drogę elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
3. Usługobiorcy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną mogą kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@adwokatkoscielny.pl oraz telefonu pod numerem: 536-700-777.
4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub w ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Usługobiorca może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediacja, sąd polubowny). Niezależnie od powyższego Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Usługobiorca może skorzystać również z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Skontaktuj się z nami