Papież Franciszek upraszcza proces dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa

Uproszczenie procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa przez papieża Franciszka

W dniu 8 grudnia 2015 roku weszła w życie reforma papieża Franciszka, która wprowadziła najbardziej radykalne od 3 stuleci zmiany dotyczące tzw. „rozwodów kościelnych”. Przede wszystkim odtąd, zgodnie z decyzją papieża, do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego wystarczające jest orzeczenie sądu kościelnego I instancji, a nie jak dotychczas I i II instancji. To oznacza, że proces w tzw. trybie zwykłym powinien trwać krócej, ok. 1 roku.

 

Rozwód kościelny. Kiedy mogę skorzystać z procesu w trybie skróconym?

Reforma papieża Franciszka w sprawach dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa (nazywanego potocznie choć błędnie rozwodami kościelnymi) wprowadziła również tzw. proces skrócony, odbywający się przed biskupem diecezjalnym. Aby sprawa tzw. unieważnienia ślubu kościelnego mogła toczyć się w trybie skróconym muszą być spełnione pewne warunki. Wymaga się, aby skarga powodowa została wniesiona przez oboje małżonków lub przez jednego, ale z wyraźną akceptacją drugiego co do treści skargi.

Dodatkowo należy przytoczyć fakty, przedłożyć dokumenty i inne dowody, które jednoznacznie wskażą, że może być orzeczony tzw. „rozwód kościelny” i nie będą budziły żadnych wątpliwości. Dla osób nie posiadających rozległej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, samodzielne rozpoznanie i wskazanie mocnych dowodów, które oficjał sądu uzna za wystarczające, może być trudne.

Przykładowo proces skrócony (dowiedz się więcej na temat skróconego procesu: https://www.adwokatkoscielny.pl/proces-skrocony-czy-to-szybki-rozwod-koscielny-w-45-dni ) można wszcząć, gdy np. stwierdzono brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną, małżeństwo trwało bardzo krótko, podstępnie zatajono bezpłodność. Warto w tym celu jeszcze przed rozpoczęciem działań zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata kościelnego.

 Papież Franciszek

Żródło: https://pl.pinterest.com/pin/318277898638107193/

 

 

Ile trwa proces stwierdzenie nieważności małżeństwa w trybie skróconym?

Jeśli oficjał przyjmie sprawę do rozpatrzenia, w dalszej kolejności wysyła dekret z taką informacją, wzywając wszystkich, którzy powinni wziąć udział w postępowaniu, na posiedzenie. Termin posiedzenia jest ustalany nie później niż 30 dni od daty wydania dekretu. Po zebraniu dowodów przez instruktora  zostaje wyznaczony termin 15 dni na przedstawienie uwag obrońcy węzła oraz wniosków obrończych stron. Po zebraniu wszystkich dowodów, akta sprawy zostaną przekazane do biskupa. Jeśli biskup diecezjalny uzyska tzw. pewność moralną wyda wyrok w sprawie. Papież Franciszek ustalił, że proces skrócony powinien trwać ok. 45 dni. 

 

Czy reformy papieża Franciszka ułatwiają otrzymanie tzw. unieważnienia małżeństwa?

Reforma papieża Franciszka nie zmieniła dotychczasowego nauczania Kościoła odnośnie małżeństwa, ale uczyniła łatwiejszym życie przy zachowaniu tego nauczania. Kościół niezmiennie stoi na stanowisku głoszącym, że małżeństwo jest nierozerwalne aż do śmierci, jednak uznaje, iż z pewnych przyczyn mogło ono zostać nieważnie zawarte. Papież Franciszek wyszedł naprzeciw potrzebom wiernych, doprowadzając do uproszczenia procedur i znacznego skrócenia czasu procesu kościelnego, aby jak to sam określił „nie trzymać wiernych w mroku niepewności”.

Ocena tego artykułu: 
 
3 / 5  (liczba głosów: 1)

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami